آخرین مطالب

ایران دیبا

تاریخچه استان کردستان جذاب است. در انتها این نوشته متوجه خواهید شد که استان کردستان دست و پنجه ی زیادی با تاریخ نرم نموده است. رد تاریخ را می توان در هرجا این استان روئت کرد. تاریخچه استان کردستان به کی برمی گردد؟ مبنی بر سندها و کتاب ها تاریخی، استان کردستان بخشی از سرزمینی است که در گذشته در شرق کشور ...
بازدید : 994 بازدید
تاریخچه استان کردستان